The fifth installment of the Quirke series only confirms the reader’s impression of the previous four. And is it that, Black / Banville, uses his character Quirke to, through the hard boiled genre, unscrupulously and compassionately describe the shadows of human behavior.

In this installment, he does not beat the Irish Catholic Church or delve into the hypocrisy of the highest social strata of Irish society, but he introduces us with all the forcefulness of Banville’s prose, and it is great, in many shameful aspects of the human being such as resentment, envy, contempt, or false appearances. All of them at same time can lead to murder. Although, in the end, the origin of the four are two of the classic reasons for the crime: money and sex.

And, regarding Quirke, is very complicated for the reader imagine him out of the alcoholic smoke into he lives.

La quinta entrega de la serie Quirke no hace más que confirmar la impresión que el lector tiene de las cuatro previas. Y es que, Black/Banville, utiliza a su personaje Quirke para, a través del género de la novela negra, describir sin escrúpulos ni compasión las sombras del comportamiento del ser humano. En esta entrega no vapulea a la Iglesia Católica irlandesa ni hurga en la hipocresía de los estratos sociales más altos de la sociedad irlandesa, sino que nos introduce con toda contundencia de la que es capaz la prosa de Banville, y es mucha, en varios aspectos vergonzantes del ser humano como son el resentimiento, la envidia, el menosprecio, o las falsas apariencias. Todos ellos conjurados pueden conducir al asesinato. Aunque, en el fondo, el origen de los cuatro sean dos de los motivos clásicos del crimen: el dinero y el sexo.

Respecto a Quirke, al lector se le hace cada vez más difícil imaginarlo fuera de la niebla de alcohol en la que vive.

La cinquena entrega de la sèrie Quirke no fa més que confirmar la impressió que el lector té de les quatre prèvies. I és que, Black / Banville, utilitza al seu personatge Quirke per, a través del gènere de la novela negra, descriure sense escrúpols ni compassió les

ombres del comportament de l’ésser humà.

En aquest lliurament no deixa en evidència la l’Església Catòlica irlandesa ni furga en la hipocresia dels estrats socials més alts de la societat irlandesa, sinó que ens introdueix amb tota contundència de la que és capaç la prosa de Banville, i és molta, en diversos aspectes vergonyants de l’ésser humà com són el ressentiment, l’enveja, el menyspreu, o les falses aparences. Tots ells conjurats poden conduir a l’assassinat. Encara que, en el fons, l’origen dels quatre siguin dos dels

motius clàssics del crim: els diners i el sexe.

Pel que fa a Quirke, el lector se li fa cada vegada més difícil imaginar-lo fora de la boira d’alcohol en la qual viu